3529 Miskolc, Ifjúság u. 16-20. 

Tel: 46/360-125 - Fax: 46/562-239 

 OM: 203060 - titkarsag_szemere@miskolci-szc.hu

Találatok: 493
AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR HASZNÁLATI SZABÁLYAI

 

Quidquid discis, tibi discis!
(Bármit tanulsz, magadnak tanulod!)
Petronius

 

Az iskolai könyvtár tagja lehet az iskola minden alkalmazottja és tanulója. A beiratkozás díjtalan. A beiratkozáskor az olvasó kötelezettséget vállal a könyvtári szabályok betartására. Személyi adatainak változását minden olvasónak kötelessége jelezni. A könyvtárat csak nyitvatartási időben lehet látogatni, a könyvtár ajtajára kifüggesztett nyitvatartási időben.

Az iskolai könyvtárban lehetőség van az állomány egyéni és csoportos használatára, tanórák és egyéb csoportos foglalkozások megtartására, a foglalkozások időpontját a könyvtárossal legalább egy héttel a tervezett program előtt előzetesen egyeztetni kell!

A könyvtárban tartott tanítási órák ideje alatt a könyvtár minden egyéb szolgáltatása szünetel.

Az iskolai könyvtár tájékoztató szolgálata keretében eligazítást ad a használatához szükséges ismeretekről. Segíti a pedagógusokat és tanulókat az iskolai munkához szükséges irodalom kutatásában. A tanórákhoz szükséges dokumentumanyag előkészítéséhez kérjük a kollégákat, hogy igényeiket a téma; a művek szerzője, címe, és darabszáma megadásával a teljesítés előtt két tanítási nappal adják meg.

Az iskolai könyvtár dokumentumai közül csak helyben használhatók, illetve tanórára tanár által kölcsönözhetők:

 • a kézikönyvek
 • a folyóiratok
 • egyéb információhordozók (CD, DVD, stb.)

 

 

A KÖNYVTÁR SZOLGÁLTATÁSAI:

Az iskolai könyvtár elsődleges feladata, hogy gyűjteményével és szolgáltatásaival az iskolában folyó oktató-nevelő munkát segítse. Ennek megfelelően a könyvtárhasználók számára lehetővé teszi teljes állománya egyéni és csoportos.

 • Olvasóterem használata - helyben használat
 • Kölcsönzése

 

Olvasóterem használata:

Csak helyben (olvasóteremben) használható dokumentumok

 • kézikönyvtári állományrész,
 • folyóiratok,
 • audiovizuális, multimédiás dokumentumok és
 • internet-használat.

A helyben használható dokumentumokat (lexikonok, kézikönyvek, atlaszok, folyóiratok) a szaktanárok és a tanulók egy-egy tanítási órára kölcsönözhetik ki. Az olvasóterem használatához tartozik az internet-használat.

 

KÖLCSÖNZÉS:

A könyvtárból könyvet vagy egyéb dokumentumot csak a könyvtáros tudtával szabad kivinni. A beiratkozott olvasókról olvasói és kölcsönzési nyilvántartásokat kell vezetni. A kölcsönzés könyvkártyával történik, amelyet alá kell írni és el kell látni az aznapi dátummal, tanulók esetében az osztályt is fel kell tüntetni. A végleges nyilvántartású dokumentumok kölcsönzését a Szirén könyvtári programba is be kell vezetni.

Minden tanuló csak saját részére kölcsönözhet. Egy-egy alkalommal maximum 2 kötet könyv kölcsönözhető 2 hétre, kivételek ez alól a könyvtárból kölcsönzött, tartós használatú tankönyvek. Tanév végéig minden kölcsönzött dokumentumot vissza kell szolgáltatni. Aki nem hozza vissza a könyvet, annak késedelmi díjat kell fizetnie. Az elveszített vagy megrongálódott könyveket pótolni kell, vagy pedig napi beszerzési áron (ennek hiányában antikvár áron) az olvasónak meg kell térítenie.

A KÖNYVTÁRBÓL 1 TANÍTÁSI ÓRÁRA –otthonfelejtett tankönyvek helyett- NEM LEHET TANKÖNYVET KIKÖLCSÖNÖZNI!

A tankönyveket a tanév utolsó tanítási hetéig vissza kell hozni a könyvtárba. A végzős tanulók számára a határidő a ballagás előtti utolsó tanítási hét.

Aki tanév közben valamilyen okból kimarad az iskolából, (pl. más iskolába iratkozik át) a távozása előtt minden külön felszólítás nélkül köteles rendezni a könyv- és tankönyvtartozását!

Aki elveszíti a kölcsönzött könyvet, annak a könyv forgalmi értékét meg kell térítenie.

 

A könyvtárban a jelenlévőktől kulturált, udvarias viselkedést várunk el.

 • A polcról levett könyvet használat után a könyvtárosnak kérjük átadni.
 • A könyvtárban nem lehet enni- és innivalóval bejönni.
 • A táskát és a kabátot az ajtó mellé kell lerakni!
 • A mobiltelefon használata tilos!

A könyvtár használatából időlegesen vagy véglegesen kizárható az a személy, aki a könyvtárhasználat szabályait megsérti.

 


 

Találatok: 485
A MISKOLCI SZC SZEMERE BERTALAN SZAKGIMNÁZIUMA,
SZAKKÖZÉPISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA
ISKOLAI KÖNYVTÁRÁNAK TÖRTÉNETE

Iskolánk a MSZC Szemere Bertalan Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma jogelődje a Miskolci Alsófokú Iparostanonc Iskola volt. 1874. március 1- jétől működött. Önálló épülete nem volt, más miskolci iskolák épületeiben folyt a tanítás.

Az iskola tanári könyvtára feltehetően 1936 után keletkezett. Régi leltárkönyv sajnos nem maradt meg, nem tudjuk az akkori könyvállomány nagyságát, talán 100-300 kötet körül lehetett. Könyvtárunkban ma is őrzünk és használunk 32 kötetnyi könyvet az 1945 előtti könyvtári könyvekből. Ilyen a Pallas Nagy Lexikona 18 kötete (1893-1900) és a Marczali Henrik szerkesztette Nagy Képes Világtörténet 1914 előtti kiadása. Ezek a tanári könyvtárban voltak, ifjúsági könyvtára ekkoriban feltehetően nem volt az iskolának. Az 1945-1950 közötti könyvállományból mára szintén csak néhány kötet maradt meg, pl.: József Attila összes versei, A magyar festészet forradalmárai. A többi feltehetőleg megrongálódott, elveszett, vagy politikai elévülés miatt az évek során kiselejtezték.

Iskolánk 1950 –ben költözött önálló épületbe, a Kishunyad utca 9. szám alá. Ekkor alapíthatták meg az ifjúsági könyvtárat a József Attila Tanoncotthon könyveiből. Egy kb. 40 m2-es teremben alakították ki a könyvtárhelységet. A könyveket szekrényben tárolták, nem lehetett közülük szabadon válogatni. Helyben olvasási lehetőségre volt mód, két olvasóasztallal és 8 olvasóhellyel.

1958- ban kb. 4000 kötetes volt a könyvtár. Az állományban sok fűzött könyvecske és sok politikai mű –Sztálin, Rákosi, Marx, Engels, Lenin stb. művei- volt. Ezen kívül az ifjúságnak szánt képes politikai életrajzok, valamint a személyi kultuszt tükröző szovjet és magyar ifjúsági regények, verseskötetek.

Az ifjúsági könyvtárnak 1968-ban kb. 4500 kötete volt. A tanári könyvtár ekkor még külön helyezkedett el, az állománya 1972-ben kb. 600 kötet volt.

1972-ben került sor az ifjúsági és a tanári könyvtár összevonására. Ebben az évben jelentősen megnőtt a könyvvásárlási keret is. 1974-től bővült a gyűjtőkör hanglemezekkel, és a zene hallgatására alkalmas berendezéssel.

1981-ben költözött iskolánk a mai épületébe az Ifjúság út 16-20. szám alá. A könyvtár egy 72 m2 helyiségben kapott helyet a földszinten. A könyvállomány ekkor már 9000 kötet fölé emelkedett, emellett még 350 db-os hanglemez gyűjtemény is rendelkezésre állt. Az 1980-as, 1990-es években folyamatosan bővült az állomány.

1981 novemberétől működik az iskola kollégiuma, ahol egy kis könyvtár is megtalálható a kollégiumban lakó diákok számára. A kollégium könyvtára több cégtől kapott könyveket, ez alapozta meg az állományát, ami mára kb. 3. 800 kötetre növekedett.

A kollégiumi könyvtár állományát az iskolai könyvtár költségvetéséből tudjuk fejleszteni.

A jelenlegi iskolai könyvtár 1999-től két helyiségben, 104m2-es területen, az olvasóteremben 16-20 ülőhellyel működik.

A könyvtár állománya a tankönyvek kivételével feldolgozásra került a Szirén integrált könyvtári rendszerbe, ami 1998-ban került megvásárlásra. A könyvállomány feldolgozása 2003. március 31-én fejeződött be. Ezek után kezdődött meg az audiovizuális dokumentumok feldolgozása is.

 

A könyvtár állománya jelenleg:

 • 15100 db könyv
 • 7500 db brosúra és tankönyv
 • 1400 db audiovizuális dokumentum.

 

Könyvtár tagja lehet minden iskolai alkalmazott és tanuló. Jelenleg majdnem 1000 beiratkozott olvasónk van.

Lehetőséget biztosítunk Internet-használatra, folyóirat-olvasásra, tanulásra, házi dolgozatok kinyomtatására, és tanítási órák megtartására.

Könyvtárunk először a 2008/2009-es tanévben rendezte meg a több fordulóból álló Szemere Könyvtári Kutatóverseny névre keresztelt háziversenyét, amelyre 3-4 fős csapatok jelentkezhetnek. A tanulók nagy szorgalommal kutattak, kutatnak a könyvek között és az interneten. A feladatok széles témakört ölelnek fel. A versenyt évről-évre megrendezzük, minden tanévben nagy érdeklődés övezi.

 

Képek a könyvtárról

 

 

 

A könyvtár olvasóterme

A könyvtár zárt raktára

ELÉRHETŐSÉGEK

OM: 203060

Miskolci Szakképzési Centrum
Szemere Bertalan Szakgimnáziuma,
Szakközépiskolája és Kollégiuma

Címünk: 3529 Miskolc, Ifjúság utca 16-20.

Központi számunk: 46/360-125

Titkárság: 46/365-912

Fax: 46/562-239

E-mail: titkarsag_szemere@miskolci-szc.hu

 

 

Design by: www.diablodesign.eu